Đăng ký chuyển đổi
giao dịch trả góp

VNPAY Trả góp - dịch vụ do VNPAY cung cấp, giúp chủ thẻ có thể tiến hành đăng ký chuyển đổi giao dịch với tổ chức phát hàng thẻ trên hệ thống do VNPAY phát triển

Tại cửa hàng

Trả góp qua dịch vụ SmartPOS

Trực tuyến

Phần mềm quản lý bán hàng

Thông tin về
ngân hàng trả góp