Quản lý giao dịch

Chức năng Quản lý giao dịch thanh toán giúp người dùng quản lý và truy vấn, xuất báo cáo chi tiết các giao dịch của Merchant.

Quản lý TT Kinh doanh

Người dùng xem chi tiết thông tin kinh doanh đúng với quyền quản lý dữ liệu được gán.

Quản lý người dùng

Người dùng xem/ truy vấn được danh sách người dùng Merchant View.

Tiện ích VNPAY-QR

Người dùng xem được danh sách mã QR sản phẩm đã tạo tại hệ thống và có các thao tác với bản ghi thành công

Tạo đơn hàng

Người dùng tạo và sử dụng mã QR đã tạo để thực hiện luồng thanh toán QRtype 1 động.

Báo cáo

Chức năng Quản lý giao dịch thanh toán giúp người dùng quản lý và truy vấn, xuất báo cáo chi tiết các giao dịch của Merchant.

Ví Khách hàng doanh nghiệp

Người dùng xem được các thống kê về tổng hợp giao dịch phát sinh của Merchant.

Quản lý giao dịch

Chức năng Quản lý giao dịch thanh toán giúp người dùng quản lý và truy vấn, xuất báo cáo chi tiết các giao dịch của Merchant.

Quản lý TT Kinh doanh

Người dùng xem chi tiết thông tin kinh doanh đúng với quyền quản lý dữ liệu được gán.

Quản lý người dùng

Người dùng xem/ truy vấn được danh sách người dùng Merchant View.

Tiện ích VNPAY-QR

Người dùng xem được danh sách mã QR sản phẩm đã tạo tại hệ thống và có các thao tác với bản ghi thành công

Tạo đơn hàng

Người dùng tạo và sử dụng mã QR đã tạo để thực hiện luồng thanh toán QRtype 1 động.

Báo cáo

Chức năng Quản lý giao dịch thanh toán giúp người dùng quản lý và truy vấn, xuất báo cáo chi tiết các giao dịch của Merchant.

Ví Khách hàng doanh nghiệp

Người dùng xem được các thống kê về tổng hợp giao dịch phát sinh của Merchant.